Berörda myndigheter

Statens strålsäkerhetsmyndighet (SSM) Allmänt om risker och forskning om radon
Mätningar
Kalibrering av instrument
Information
Rådgivning till kommuner och företag
   
Socialstyrelsen Allmänna råd för bostäder och lokaler
Tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas radonverksamhet
Forskning om riskerna via IMM
   
Boverket Föreskrifter om radon i nya byggnader och vid detaljplan för byggnadslov
Bidrag för radon i bostäder och (vatten)
Rådgivning och information
Forskning via Formas (fd BFR)
   
Arbetsmiljöverket Föreskrifter om radon på arbetsplatser
Forskning
Tillsyn över arbetsplatser
Rådgivning och information
   
Livsmedelsverket Föreskrifter om radon i vatten
Tillsyn över radon i allmänna vattentäkter
Rådgivning och information
   
Statens Geologiska Undersökningar (SGU) Övergripande kartläggning av markens och grundvattnets radioaktivitet
   
SWEDAC Ackreditering och tillsyn av laboratorier
Ackreditering av certifieringsföretag
   
Länsstyrelserna *) Uppföljning av kommunernas radonverksamhet
Radonbidrag
   
Kommunerna Tillsyn över radon i kommunen
Mätningsverksamhet
Radon i översikts- och detaljplan
Radon vid nybyggnad
Radonbidrag
Rådgivning till privatpersoner och företag
 
*) Länsstyrelserna har fått överta en del av de uppgifter som tidigare låg på kommunerna i och med de nya reglerna för radonbidrag. Länsstyrelserna ska bedöma om föreslagna radonåtgärder är lämpliga och besluta om bidrag. För Länsstyrelsen innebär detta att det krävs ett mer aktivt arbete med radonfrågorna jämfört med tidigare.