Så mäter man radon
Det finns en rad olika mätmetoder för att mäta radon i inomhusmiljön. Här beskrivs de i särklass vanligaste metoderna. Det första man normalt sett gör är att mäta radonhalten med s k "spårfilmsdosor" för att bl a få fram årsmedelvärden i bostaden (kallas nedan för "långtidsmätning").


Mätning med spårfilmsdosor
Mätning av årsmedelvärdet görs med små svarta dosor i antistatisk plast och sker under en period av två till tre månader under eldningssäsongen (normalt från oktober till och med sista april). Inuti dessa finns en spårfilm. Luft och radon tränger in i dosan. Då radonet sönderfaller bildas skador, så kallade spår, på filmen. En rådgivande korttidsmätning sker på samma sätt. Skillnaden är att mätperioden är kortare och att mätdosan gjorts större, för att släppa in en större mängd luft. Mätosäkerheten ökar marginellt vid en kortare mätperiod (är du detlajintresserad, studera gärna följande jämförelse). 

Långtidsmätning
Detta är den enda typ av mätning som godkänns i samband med ansökan om radonbidrag (En ytterligare förutsättning för att få bidrag, är att uppmätt årsmedelvärde överstiger 200 Bq/m3 och att mätningen är högst 5 år gammal). Efter mätperiodens slut skickas dosorna till ett laboratorium för analys. OBS! Du kan beställa spårfilmsdosor direkt från RadonIT - till lägsta marknadspris.

Korttidsmätning
Rådgivande korttidsmätning görs ofta då man vill hitta orsaken till förhöjda radongashalter eller i samband med ägarbyte då exempelvis köparen snabbt vill få en uppfattning om radonsituationen. Mätperioden är 7 till 10 dygn. Mätresultatet kan endast användas som en indikation om årsmedelvärdet.

Mätning av gammastrålning
Mätningen utförs i samband våra radonanalyser, när man vill få reda på orsaken till de förhöjda värden som en spårfilmsmätning visat. Med hjälp av gammamätaren kan man konstatera om det förekommer radioaktiv blåbetong i husets byggnadsmaterial.
 
Kontinuerlig radongasmätning
Tillsammans med gammamätaren är detta instrument det viktigaste verktyget i samband med en radonanalys. Instrumentet används för att söka efter radonkällor i byggnaden, dvs för att avgöra var problemet finns, exempelvis var i byggnadens källare eller bottenvåning radongas tränger in. Resultatet visas på bara några minuter, vilket innebär att ett stort antal platser i huset kan undersökas.

 

Mätning av radon i vatten
Vattenprov med avseende på radon. Detta är främst aktuellt för fastigheter som har bergborrade brunnar.