Att komma till rätta med radon är en "process"
Tiden från det att du blir medveten om att radon är ett stort hälsoproblem, till dess du har konstaterat att din egen bostad har en hög radonhalt och till sist har kommit tillrätta med husets radonproblem kan liknas vid en process med följande naturliga steg.

1. Radoninformation
 • Försök att skaffa dig så mycket information som möjligt
 • Miljökontoret hos de flesta av våra kommuner tillhandahåller grundläggande information
 • Har inte huset mätts tidigare bör du så snart som möjligt göra en spårfilmsmätning
2. Radonmätning
 • Hos kommunens miljökontor beställer du spårfilmsdosor
 • Du kan även beställa spårfilmsdosor hos RadonIT till mycket konkurrenskraftiga priser
 • Det analyslaboratorium som anlitas levererar spårfilmsdosorna direkt i din brevlåda
 • I den anvisning som medföljer försändelsen får du tips och råd om var du ska placera ut dosorna i din bostad
 • Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet i det frankerade returkuvert du fick med försändelsen
 • Efter några veckor skickar laboratoriet ett analysprotokoll som visar en radonhalten i din bostad. Det är nu du får veta att ditt hus har förhöjd radonhalt - eller inte
3. Radonanalys
 • Du vet vid det här laget att du har ett radonproblem, men inte vad detta beror på
 • Nu är det dags att ta kontakt med RadonIT. Vi är utbildade för att hjälpa dig med analysen
 • Med ledning av analysen föreslår vi lämpliga åtgärder i just ditt hus
 • Vi ger rekommendationer på företag som är lämpliga att utföra de föreslagna åtgärderna
 • När du fått prisuppgifter på de föreslagna åtgärderna kan du söka radonbidrag
 • Vi hjälper dig även med den skriftliga ansökan om radonbidrag så att allt blir korrekt
4. Radonbidrag
 • Du lämnar din ansökan om radonbidrag till Länsstyrelsen
 • Observera att du inte får påbörja några åtgärder innan ansökan lämnats in
 • Bidrag utgår för halva kostnaden – dock högst med 15 000 kronor.
 • Handläggningstiden är vanligtvis bara några veckor
5. Radonåtgärder
 • När åtgärderna är genomförda kräver Länsstyrelsen att du gör en uppföljande spårfilmsmätning
 • Den uppföljande mätningen är en kontroll på om åtgärderna fick avsedd effekt
6. Regelbunden radonkontroll
 • Kom ihåg att radonhalten kan förändras vid större om- och tillbyggnader i huset
 • Du bör minst en gång vart 5:e år göra en ny mätning.

Att komma till rätta med radon - en långsam process!

Kalendertiden från det att man bestämt sig för att undersöka radonsituationen i sin bostad, tills dess man kommit tillrätta med eventuella radonproblem, samt inte minst, fått ett radonbidrag utbetalat är en tidsödande process. Orsakerna är främst att:

 • Våra myndigheter accepterar idag enbart långtidsmätning med spårfilmsdosor (minst 2 månader) som underlag för ansökan om radonbidrag
 • Mätning med spårfilmsdosor sker endast under den s k "eldningsperioden"
 • Efter att radonåtgärder genomförts krävs alltid en uppföljande långtidsmätning (minst 2 månader) innan eventuellt radonbidrag betalas ut

Sammantaget innebär detta att det oftast inte är möjligt att hinna med alla steg i "processen" under en och samma eldningsperiod, se följande exempel

Om våra myndigheter istället valde att acceptera korttidsmätning med spårfilm (ca 10 dagar) som ett fullvärdigt alternativ, skulle allt kunna genomföras under en och samma eldningsperiod!

En jämförande studie visar att de två mätmetoderna (kort- respektive långtidsmätning) ger likvärdiga resultat på ett förbluffande sätt! Se exempel