Många frågor - här är svaren!
Vi har försökt samla ett antal vanliga frågor och ge svar på dessa. Har du andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta RadonIT.

Luktar radon?
Nej, radon varken syns, smakar eller luktar. Därför är det omöjligt att veta om ett hus är ett radonhus eller inte utan att utföra en radonmätning i inomhusluften.


Hur mäter jag radon?
Mätning av årsmedelsvärdet görs med små svarta dosor i antistatisk plast och sker under en period av två till tre månader under eldningssäsongen (normalt från oktober till och med sista april). Inuti dessa finns en spårfilm. Luft och radon tränger in i dosan. Då radonet sönderfaller bildas skador, så kallade spår, på filmen. En rådgivande korttidsmätning sker på samma sätt. Skillnaden är att mätperioden är kortare och att mätdosan gjorts större, för att släppa in en större mängd luft. Mätosäkerheten ökar vid kortare mätperiod.


Hur många mätdosor behöver jag?
För att mäta årsmedelvärdet i ett enplanshus behövs minst två mätdosor. Har man fler våningar i huset krävs flera dosor.


Hur vet jag om jag har radon i mitt dricksvatten?
Om vattnet är kommunalt, är det redan testat innan det når din bostad. Om du har egen brunn kan det finnas risk för radon i vattnet. Har du en grävd brunn är radonhalten med största sannolikhet låg. Har du en bergborrad brunn kan halten vara hög och du bör ta ett prov. Provet tas i en gastät glasflaska och mäts på laboratoriet i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög radonhalt provet har.


Vilka är riskerna med radon i dricksvatten?
Radon i vatten påverkar oss på två sätt. Först och främst genom luften, eftersom radon i vatten avgår till luften t ex. när vi duschar eller diskar. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. Det andra sätter radon påverkar oss är när vi dricker vatten. Radonet sönderfaller då i kroppen. Vi får ett tillskott till den årliga stråldosen av radon.


Ska jag ta reda på radonhalten inför ett husköp?
Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att köparen själv måste ta reda på om huset är ett "radonhus" eller inte. Man kan eventuellt få hjälp av kommunen för att ta reda på om en fastighet är mätt tidigare.


Jag bor på s k "lågriskmark", här finns väl ingen radon?
Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark. Om stora mängder luft kommer in från grunden i din bostad kan du få höga halter av radon i din inomhusluft.


Mitt hus är byggt av blå lättbetong, vad innebär det?
Så kallad blåbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial då den är baserad på uranrik alunskiffer. Blåbetong användes från 1929 fram till slutet av 1970-talet och har tack vare sina goda egenskaper använts i innerväggar, ytterväggar och bjälklag. Radonhalterna beror på mängden blåbetong i huset, varifrån alunskiffern kommer samt ventilationen i huset.


Mitt hus är inte byggt av blå lättbetong, då finns det väl inte radon?
De högsta halterna av radon som mäts i hus orsakas av markradon. Den kan komma från marken eller från fyllnadsmaterial under huset. Radonet kan följa med luft som kommer in via sprickor eller otätheter i bottenplatta eller källarväggar.


Jag har radon i mitt hus, hur åtgärdar jag det?
Varje hus är unikt och så även radonproblemet. Det finns olika firmor som är specialiserade på att ta reda på varifrån radonet kommer och föreslå lämpliga åtgärder. Hör med den radonansvarige i din kommun vilka konsulter som finns i ditt område. När det gäller själva åtgärden så lämnar ofta många saneringsfirmor ett fast pris och garanterar att man ska komma under ett visst värde, till exempel 200 Bq/m3 för denna kostnad.


Finns det bidrag att få, när jag sanerar mitt hus?
För egnahem utgår bidrag om radonhaltens årsmedelvärde är högre än 200 Bq/m3. Bidrag utgår för halva kostnaden – dock högst med 15 000 kronor. Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats före tidpunkten för ansökan.


Finns det bidrag att söka för att åtgärda radon i vatten?
Indirekt finns det bidrag att söka för att åtgärda radon i vatten. Om radonvärdet påverkar inomhusluften över 200 Bq/m3.


Kan radonhalten i inomhusluften variera över tiden?
Ja, radonhalten i bostäder varierar under dagen, från en dag till en annan och från vinter till sommar. Detta beror i huvudsak på temperaturskillnader inomhus och utomhus. Och de är ofta högre på natten och under vintern.


Utsätts våra barn för radon i skolan?
Radonförekomsten i skolor, förskolor och offentliga lokaler är genomgående lägre än i bostäder. Vidare vistas man kortare tider i lokalerna än i sin bostad och ofta är ventilationen bättre än i bostäder. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010.


Vill Du vet mera?


Vill Du komma i kontakt med oss?