Viktigt om Du ska köpa (eller sälja) hus
Radon utgör den största strålrisken i Sverige. I takt med att kunskapen om radonets skadeverkningar sprids, kommer frågan att bli allt viktigare - exempelvis i samband med husförsäljning. Vi har försökt sammanställa lite tips och råd, främst för dig som står i begrepp att köpa ett hus.
Snabbfakta
  • I endast 10 % av landets bostäder har man undersökt radonhalten
  • Av de undersökta hade 13 % av bostäderna radonvärden över gränsvärdet 400 Bq/m3
  • Totalt 2,2 miljoner bostäder i Sverige har aldrig blivit undersökta
Att tänka på
  • Radon räknas inte längre som ett "dolt fel" i samband med försäljning av en fastighet. Säljaren har därför en skyldighet att upplysa om radonsituationen i huset. Mäklaren har informationsskyldighet - upplysningsplikt. Det finns inga absoluta krav på den radoninformation som presenteras, men den bör inte vara äldre än 5-10 år gammal (de mätmetoder som tidigare användes anses idag inte tillräckligt tillförlitliga)! Som köpare skall du alltid kräva en radonrapport innan du skriver på avtalet.
  • Ofta visar det sig att säljaren inte är medveten om kravet på redovisning av radonsituationen i samband med försäljningen. I sådana situationer görs, ofta med kort varsel, en s k "vägledande korttidsmätning" under 7 - 10 dagar. Som namnet antyder kan man inte dra några långtgående slutsatser av denna typ av mätning. För detta krävs en s k "långtidsmätning" under minst 2 månader där ett "årsmedelvärde" beräknas.

    OBS! Om den nya ägaren senare vill ansöka om radonbidrag duger det inte med bara en vägledande korttidsmätning - då krävs alltid uppgift om årsmedelvärdet, d v s resultatet av en långtidsmätning. För dig som står i begrepp att sälja din fastighet, finns det därför all anledning att omgående påbörja en långtidsmätning!


  • Har inte någon långtidsmätning gjorts innan köpet avslutas, skriver man ofta in en klausul i köpekontraktet (se exemplet nedan), där man reglerar säljarens ansvar om en senare långtidsmätning ger som resultat att husets årsmedelvärde ligger över gällande gränsvärde (200 Bq/m3).
Exempel på avtalsklausul i köpekontrakt
Detta exempel är taget ur ett "verkligt" köpeavtal: 

Bostadshuset kan innehålla radon. Intill dess köparen fått möjlighet att, på egen bekostnad, utföra radonmätning, skall xxxxxx kronor deponeras på Fastighetsmäklare xx klientkonto i Banken xx. Mätning och utvärdering skall presenteras säljaren senast 200x-xx-xx. Om radongashaltens årsmedelvärde uppgår till eller överstiger 200 Bq/m3, skall ½ kostnaden för erforderliga åtgärder betalas av säljaren. Dock högst xxxxxx kr. Om radongshalten understiger 200 Bq/m3, eller om mätning och utvärdering ej utföres, skall deponerade xxxxxx kr jämte ränta x % utbetalas till säljaren, så snart mätning och utvärdering är slutförd, dock senast 200x-xx-xx.

Justering av fastighetens taxeringsvärde
Om du har radon i ditt hus och radongashalten överstiger 200 Bq/m3 kan taxeringsvärdet justeras nedåt. Justeringens storlek beror sedan på hur mycket radongashalten överstiger detta värde. Ett mätintyg för huset måste bifogas deklarationen för att justering skall kunna ske. Mätningen skall ha gjorts enligt Strålskyddsinstitutets normer, vilket bl a innebär att en långtidsmätning skett under minst 2 månader. Intyget får inte vara äldre än 5 år.

Kartor över markradonets utbredning - "Radonriskkartor"
Under framförallt 80-talet genomfördes en omfattande mätning av markradon på många platser runt om i landet. Mätningarna genomfördes under ledning av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) och Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM). Dessa mätningar bildar fortfarande underlag för de s k "radonkartor" som finns hos många kommuner. Idag vet experterna att man inte fullt ut kan lita på dessa gamla mätningar - även om de grovt sett ger en bra bild över situationen. I praktiken kan det exempelvis finnas "öar" med mycket hög radonhalt i mark som på 80-talet klassificerades som lågradonmark! Lita därför inte blint på kommunernas radonkartor - skall du exempelvis bygga nytt - se till att det görs en ny mätning av radonhalten i marken!

Offentlig handling
I de kommunala arkiven finns vanligtvis både radonkartor och rapporter från gamla och nya radonmätningar i bostäder. Samtliga dessa dokument betraktas numera som "offentliga handlingar". Du kan därför vända dig till kommunens miljökontor och be att få titta närmare på radonmätningar som exempelvis gjorts i den stadsdel du bor i eller i det område du har planer på att flytta till!

Ska Du bygga nytt?
Köper du tomtmark av kommunen brukar det finnas med en rapport som beskriver radonsituationen i marken (ibland har man gjort en färsk undersökning, ibland hänvisar man till de gamla radonkartorna). Finns ingen sådan redovisning skall du avkräva kommunen en mätning innan du köper din tomt. Planerar du att bygga hus på privat tomtmark, upprättas (i samband med att du gör den s k "bygganmälan") en kontrollplan, där bl a mätning av markradon är en kontrollpunkt.

Gardera för framtiden!
Fler och fler som idag bygger en ny villa brukar, som en ren säkerhetsåtgärd, komplettera grunden med ett enkelt system av ventilationsrör i PVC-plast innan bottenplattan gjuts. Det är en billig lösning som senare kan sättas i drift om det färdiga huset skulle visa sig ha problem med markradon. Med denna metod ventilerar man helt enkelt bort det mesta av markradonet innan det tränger in i huset! Denna lösning blir avsevärt mycket billigare jämfört med att saneringsåtgärder måste sättas in i efterhand.