Först efter en radonanalys är det dags för åtgärder
Den vanligaste situationen är att husägaren vid det här laget har genomfört en spårfilmsmätning och fått fram en rapport som slår fast att huset har förhöjda radonvärden. Därefter har husägaren låtit RadonIT genomföra en analys av radonorsakerna/radonkällorna i huset. Man har då konstaterat om radonet kommer från marken eller från byggnadsmaterialet - eller en kombination av båda. Nästa steg är att åtgärda problemen - att sanera.

Radon från marken
Har man konstaterat att den uppmätta radonhalten så gott som enbart orsakas av radon från marken bör man först, om det inte redan gjorts före radonmätningen:
  • Täta åtkomliga sprickor, springor eller andra otätheter mot marken. Ofta är det inte möjligt att få ner radonhalten till önskad nivå med enbart denna metod. Man måste då komplettera med ytterligare någon åtgärd, exempelvis:
  • Radonsug eller radonbrunn installeras för att sänka lufttrycket i marken under huset och därmed förhindra att radonhaltig jordluft sugs in i huset.
  • Utöver dessa åtgärder finns en rad andra möjligheter.
Radon från byggnadsmaterial
  • Det vanligaste sättet att sänka en förhöjd radonhalt orsakad av radon från byggnadsmaterialet är att öka luftväxlingen. Detta kan ske på flera olika sätt.
  • Generellt kan sägas att om man fördubblar luftväxlingen, halveras radonhalten! Detta gäller när radontillströmningen är konstant, vilket ofta är fallet med radon från byggnadsmaterial.
Radon från både marken och byggnadsmaterialet
  • Installation av FT-ventilation borde vara en "universallösningen" då radonet kommer både från marken och huset i sig självt. Så enkelt är det nu inte. Ofta kan en kombination av andra lösningar ge bättre resultat ur radonsynpunkt och till ett lägre pris.
Radon från hushållsvattnet
  • Borttagning av radonet från vatten görs normalt genom s k "vattenavskiljare".